Cestvs: The Roman Fighter

Cestvs: The Roman Fighter
منبع داستان: Manga
  • 54 AD. Cestus, a young boy orphaned by the Roman empire and made a slave, is placed into a training school for pugilists. It is here that he begins his journey to defy fate and fight for his own freedom. (Source: MAL News)

لینک MyAnimeList نمره: 5.43
وضعیت: در حال پخش فصل پخش:
نظرات

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید