Space☆Dandy 2nd Season

Space☆Dandy 2nd Season
منبع داستان: Original
  • Second season of Space Dandy. Space Dandy is a dandy guy, in space! This dreamy adventurer with a to-die-for pompadour travels across the galaxy in search of aliens no one has ever laid eyes on. Each new species he discovers earns him a hefty reward, but this dandy has to be quick on his feet because it's first come, first served! Accompanied by his sidekicks, a rundown robot named QT and Meow the cat-looking space alien, Dandy bravely explores unknown worlds inhabited by a variety of aliens. Join the best dressed alien hunter in all of space and time as he embarks on an adventure that ends at the edge of the universe! (Source: Bandai Visual)

  • فصل دوم انیمه Space Dandy
    «دﻧﺪی ﻓﻀﺎﻳﻲ»، خوشتیپی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ زﻧﺪﮔﻲ میﮐﻨﺪ! اﻳﻦ مجراجوی ﺧﯿﺎﻟﺒﺎف ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی پفی‌ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺳﺮاﺳﺮ کهکشان را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن فضایی‌هایی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل کسی آن‌ها را ندیده جست‌وجو می‌کند. ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ‌ی ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ دﻧﺪی اﮐﺘﺸﺎف می‌ﮐﻨﺪ، ﺑﺮای او ﺟﺎﻳﺰه‌ی ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ‌ای ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد. وﻟﻲ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﺘﯿﭗ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ھﺮﮐﺴﻲ ﮐﻪ زودﺗﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ‌ی ﺟﺪﻳﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، زودﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ. ھﻤﮑﺎرانی ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ دﻧﺪی ھﻤﺮاه ھﺴﺘﻨﺪ، رﺑﺎتی ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم QT و Meow، ﻓﻀﺎیی‌ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ، ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻧﺪی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴتی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻀﺎﻳﻲ را اﮐﺘﺸﺎف میﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺘﯿﭗ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﺎرچی ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎم کهکشان‌ها و زﻣﺎن‌ھﺎ، دﻧﺪی در ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮیی‌هایی ﮐﻪ در انتهای دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن می‌رﺳﻨﺪ، ھﻤﺮاه ﺷﻮید!

تعداد قسمت: 13 رده سنی: 13+ لینک MyAnimeList نمره: 8.25
زمان: 24 دقیقه وضعیت: پایان یافته فصل پخش:
نظرات

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید